روشن(شبکه)

برای استاندار کردن ارسال داده های تحت شبکه راه های مختلفی وجود دارد، که در حالت کلی به دو دسته ی دو دویی و رشته ای تقسیم می شود، این پروژه این روال را استاندارد سازی کرده و وابسته به نوع کاربرد، ارسال بسته های تحت شبکه به دو صورت زیر انجام می شود:

1- دو دویی یا باینری: برای ارسال داده های با حجم بالا و ترافیک شبکه ی محدود (Protobuf, ASN.1)

2- رشته ای: کاربرد وسیع تر و ساده تر ولی حجم بسته ها افزایش می یابد (XML)

افزودن دیدگاه جدید